VVD nieuws uit de gemeenteraad van 8 en 15 november 2016

Gemeenteraad 8 november

Dinsdag 8 november vergaderde de gemeenteraad weer in de 4 en 1 in Breukelen. De eerste vergadering stond in het teken van de motie van wantrouwen tegen wethouder Vital van der Horst en de programmabegroting 2017.

Als fractie hebben we tegen de motie van wantrouwen gestemd en deze werd verworpen. Alhoewel de communicatie en het grip op een aantal dossiers op momenten niet optimaal waren, waren wij van mening dat dit niet allemaal aan het functioneren Van de heer Van der Horst kon worden toegerekend. De dag na deze vergadering heeft de heer Van der Horst zelf te kennen gegeven het niet in het belang van de inwoners te vinden wanneer hij door zou gaan als wethouder en kondigde hij zijn vertrek aan. Wij zijn Vital dankbaar voor zijn betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren en wensen zijn opvolger Warner van Vossen veel succes.

Programmabegroting

Bij de behandeling van de programmabegroting spraken wij onze waardering uit naar onze wethouder Eric Balemans voor de leesbare begroting die mooi op orde is.

Aandachtspunten voor onze fractie zijn de economische kansen die benut kunnen worden door de samenwerking met bijvoorbeeld het Utrecht Science Park te intensiveren, ook in relatie tot Universiteit Nyenrode. Dit komt ons vestigingsklimaat ten goede. Ook hebben we een lans gebroken voor het verbeteren van de dienstverlening voor ondernemers en dan specifiek proactiever meedenken en faciliteren van wensen van ondernemers. Uiteraard hebben we het college ook gevraagd blijvend te investeren in de (sociale) veiligheid in onze gemeente. Afgelopen jaren is hier met de komst van onder andere BOA's al veel resultaat bereikt maar het houdt onze blijvende aandacht.

Gemeenteraad 15 november

In de vergadering van 15 november hebben wij een motie van de PvdA mede ondertekend. Deze richt zich op het ontsluiten van informatie voor inwoners via de gemeentelijke website. Wel hebben wij aan de motie laten toevoegen dat het niet alleen moet gaan om het publiceren van kadernota's en verordeningen, maar dat er juist naar de informatiebehoefte van de inwoners moet worden gekeken. Als VVD staan wij voor de zelfstandigheid van onze inwoners en een gemeente die hen daarin faciliteert.

 Raadzaal in Koetshuis

Na ettelijke vergaderingen heeft een grote meerderheid van de raad ingestemd met het realiseren van een nieuwe raadzaal in het Koetshuis van Boom en Bosch. Hiermee behouden we een cultuurhistorisch waardevol gebouw dat multifunctioneel kan worden ingezet. Ook is voor de toekomst een eigen vergaderlocatie gewaarborgd.

 In gebruik genomen gemeentegronden

Het inmiddels beladen onderwerp van de aanpak in gebruik genomen gemeentegronden lag ter besluitvorming voor. Als VVD zijn wij van mening dat de gemeente de plicht heeft om waar mogelijk de illegaal in gebruik genomen gronden aan te pakken en voor eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen over eigendom en gebruik.

De aanpak voor in gebruik genomen gemeentegronden in Maarssenbroek volgt in januari. Maarssenbroek is losgeknipt van de rest van gemeente omdat de situatie hier een stuk complexer is en meer maatwerk behoeft ivm met leidingen van Vitens en Stedin die ingeval van calamiteiten toegankelijk moeten zijn.

We wensen de wethouder veel succes bij het afronden van dit impopulaire en ingewikkelde dossier.  


Onderzoekscommissie totstandkoming bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord

Tot slot lag het voorstel voor om een raadsonderzoek te doen naar de totstandkoming van  onderdelen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Op verschillende momenten is richting de gemeente aangegeven dat de totstandkoming hiervan niet correct is verlopen. Een bewering die goed moet worden uitgezocht.

Deze commissie bestaande uit vertegenwoordigers van 2 coalitiepartijen en 2 oppositiepartijen zal starten met een formulering van de onderzoeksopdracht om deze vervolgens na goedkeuring door de raad uit te voeren. Namens de VVD zal Pauline Bredt tot deze commissie toetreden.