VVD nieuws uit de gemeenteraad van 31 mei en 1 juni 2016

Dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni vergaderde de gemeenteraad in de 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stonden ondermeer onze mondelinge vragen over de markt op het Pieter de Hooghplein, de Woonvisie en de Programmarekening.

 

Mondelinge vragen

Nadat wij door diverse ondernemers hierover waren aangesproken hebben wij het vragenhalfuurtje van de gemeenteraadsvergadering benut om te spreken over de negatieve consequenties van de verder zeer geslaagde herinrichting van het Pieter de Hooghplein.  Zo is er voor de wekelijkse markt op het plein een nieuwe indeling gekozen waardoor een onevenredige impact op het aantal parkeerplaatsen ontstaat en is de communicatie met en door de marktmeester nog niet optimaal. Wij riepen het College op nog deze week met de belanghebbenden om tafel te gaan en te kijken of met maatwerk een aanzienlijke verbetering kan worden gerealiseerd. Wethouder Zivkovic heeft toegezegd dit te zullen doen.

 

Bestemmingsplan Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost

Vreeland krijgt er een prachtige haven bij. Hiermee wordt een nieuwe impuls gegeven aan de recreatieve aantrekkingskracht v an het dorp Vreeland en de gemeente Stichtse Vecht. Na jaren van voorbereidingen kan de initiatiefnemer met de vaststelling van het bestemmingsplan de haven met bijbehorende kleinschalige horeca eindelijk realiseren.

 

Woonvisie

De woonvisie kon tijdens de vergadering niet op onze instemming rekenen. Alhoewel we ons bijna in alle uitgangspunten konden vinden hadden wij grote moeite met de nadruk die steeds ligt op sociale koop- en huurwoningen. Uit het woonbehoefte onderzoek onder inwoners was gebleken dat er nog behoefte is aan zo’n 130 sociale huurwoningen. Aangezien we rekenden op een behoefte van ongeveer 1000 woningen zou het qua sociale huur om zo’n 13% gaan. Echter werd later voorgesteld om ook voor de regio te gaan bouwen en dan zou er behoefte zijn aan zo’n 1800 woningen. Een merendeel van de partijen wilde ook daar de 13% norm op loslaten. Dit was voor ons als VVD onacceptabel. Er is vooral behoefte aan woningen in de categorie net boven de sociale sector (2 tot 3 ton) en wij zouden graag zien dat daar aandacht voor is in plaats van het verder vergroten van het aanbod in de sociale sector. Een gezonde woningmarkt heeft volgens de VVD voldoende aanbod in alle prijscategorieën.

 

Programmarekening

Over de programmarekening waren we zeer te spreken. Het college en in het bijzonder ons wethouder Financien Eric Balemans hebben gedegen financieel beleid gevoerd. De programmarekening wijkt nauwelijks af van wat vooraf begroot is. We zijn blij dat er zo strak op de financien gestuurd is. We zijn tevreden dat er dit jaar geen budgetoverhevelingen plaatsvinden zoals in voorgaande jaren. Dit werd ons inziens te veel gebruikt om ongebruikte budgetten (onterecht) over te hevelen naar het nieuwe jaar. De algemene reserve biedt hier ook onvoldoende ruimte voor. De VVD is van mening dat de algemeen reserve inmiddels wel erg krap boven het minimum niveau zit en hiervoor hebben we dan ook expliciete aandacht gevraagd bij het College. Omdat een definitieve accountantsverklaring nog niet gereed is, wordt de programmarekening in de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Er wordt dan echter niet meer inhoudelijk op in gegaan.

 

Fractievergadering op locatie

9 mei vergaderde de fractie voor het eerst op locatie bij FC Breukelen. We hadden hier een leuk gesprek met een deel van het bestuur over ondermeer het voorzieningenniveau van de sportaccomodaties in de gemeente. Aansluitend vond de reguliere fractievergadering plaats. We willen dit als fractie vaker doen. Wilt u ons een keer ontvangen en van gedachten wisselen over (actuele) politieke zaken? Stuurt u dan een email aan rick.nederend@gmail.com.