VVD nieuws uit de gemeenteraad van februari 2016

Dinsdag 1 maart vergaderde de gemeenteraad opnieuw in theater 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stond de voorgenomen verkoop van de voormalige brandweergarage.

Bij aanvang van de vergadering werd voormalig raadslid en wethouder van GroenLinks in de toenmalige gemeente Maarssen, de heer Paul Schroder, herdacht. Hij overleed onlangs op 66 jarige leeftijd.

Over de brandweerkazerne waren we als VVD duidelijk: met de verkoop van de brandweergarage aan de hoogste bieder voldoet het College aan de afspraken die we hebben gemaakt over de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De opbrengsten vloeien wat ons betreft, net als andere opbrengsten uit verkoop vastgoed, terug naar de Algemene Reserve. Een motie van een aantal partijen riep op een deel van de opbrengsten te reserveren in een potje sociale woningbouw. Als VVD zijn wij geen voorstander van aparte potjes waar nog geen concrete bestemming voor is. En zeker in dit specifieke geval niet: we willen eerst het woonbehoefte onderzoek en de woonvisie afwachten. Dan kan er concreet beleid worden geformuleerd waarmee we kunnen sturen.
Een potje Sociale woningbouw zou wel gevuld kunnen worden met gelden van derden, bijvoorbeeld als projectontwikkelaars een afkoopsom betalen voor het niet realiseren van de afgesproken hoeveelheid sociale woningbouw. Dit geld kan dan vervolgens worden ingezet voor het stimuleren of faciliteren van een andere externe partij of woningbouwcorporatie. Maar we zijn er niet voor gemeentelijk geld in aparte potjes te bewaren voor nog niet concrete doelen. Sociale woningbouw is geen gemeentelijke taak meer, deze hebben we bewust bij woningbouwcorporaties neergelegd. De expertise ligt niet bij ons en wij moeten als gemeente niet projectontwikkelaar willen spelen.

Het bestemmingsplan fietsbrug Nigtevecht is al een dossier vanuit de voormalige gemeente Loenen. Na jaren van discussie over met name de exacte locatie maakt het aangenomen bestemmingsplan de bouw van de fietsbrug nu mogelijk. In het bestemmingsplan is veel rekening gehouden met de wensen van de inwoners, zoals een extra afrit aan de Oostkanaaldijk en wordt het fietspad van en naar de Vreelandseweg op maaiveldhoogte aangelegd. Meer informatie over de fietsbrug is te vinden op www.fietsbrugnigtevecht.nl.

Verder hebben we in de vergadering gesproken over de mogelijkheden voor een nieuwe raadzaal en het rapport van de Rekenkamer over de Millenniumdoelen.